enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

Priemyselné čistenie nádrží a priestorov

- technologických celkov, ktoré si vyžadujú periodickú údržbu a kontrolu (odlučovače olejov, ČOV, zásobníky, technologické celky, sklady palív a surovín)

- kontrola technického stavu s vypracovaním technickej správy

- kontrola tesnosti v zmysle normy STN

- analýza odpadu vrátane odberu vzoriek v zmysle platných predpisov

Čistenie nádrží

Kontakt

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Komplexné environmentálne služby
enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom