enviTrans, s.r.o.
Lieskovec 835/112
018 41 Dubnica nad Váhom

Mob.:
dispečing
+421(0)911 770 332

E-mail:
dispecing@envitrans.sk

Copyright © 2016 envitrans.sk. Všetky práva vyhradené.

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zabezpečíme zhodnotenie prípadne zneškodnenie Vami produkovaných nebezpečných odpadov (podľa katalógu odpadov) prostredníctvom zmluvných partnerov v zariadeniach vhodných na zhodnotenie resp. zneškodnenie týchto odpadov podľa platnej legislatívy.

Realizujeme odber odpadov priamo u klienta, ich prepravu na miesto zneškodnenia (zabezpečíme sprievodný list nebezpečných odpadov, identifikačný list nebezpečných odpadov a havarijný plán pre prepravu nebezpečných odpadov) a ich spracovanie v zariadeniach, ktoré vlastnia súhlasy na nakladanie z nebezpečným odpadom.

Zhodnocovanie plastov

Zhodnocovanie elektroodpadu

Zneškodnenie nebezpečných odpadov

Zneškodnenie chemikálií

Kontakt

Zber, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov

Výkup
druhotných surovín

Preprava
v zmysle ADR

Čistenie odlučovačov ropných
látok, lapačov tukov a nádrží

Demolačné
práce

Legislatíva

Analýzy
odpadov

Dokumenty
na stiahnutie

Komplexné environmentálne služby
enviTrans, s.r.o. Dubnica nad Váhom